Reflex WMS: lagerhantering och logistik för farliga produkter

Vår Reflex WMS-lösning är särskilt anpassad för anläggningar som lagrar och hanterar farliga produkter och hjälper dig att på ett dynamiskt sätt hantera ditt lager och organisera dina transporter av farliga produkter i enlighet med regulatoriska krav.

Hantering av lager av farliga produkter

 

Dynamisk
lagerhantering

Riskreducering

Överensstämmelse med
lagar och förordningar

Spårbarhet
i realtid

 

Vårt lagerhanteringssystem tillgodoser alla behov på platser där farliga produkter transporteras, från mottagning till leverans:
  • Systemet följer alla bestämmelser i Seveso 3-direktivet och CLP-förordningen
  • Kontrollerar och hanterar lagringsinkompatibilitet per zon i realtid
  • Beräknar i realtid gränsvärden för skadlighet och de kumulativa riskerna för de produkter som lagras 
  • Automatisera redigeringen av faropiktogram och dokument för ADR-transport av farligt gods

Lagerhantering, Seveso 3 och CLP-förordningen

Med Reflex WMS kan anläggningar som hanterar farliga produkter automatisera hanteringen av olika typer av farliga produkter (i enlighet med de regler för miljöskydd samt CLP-förordningen), faropiktogram, faroangivelser och försiktighetsåtgärder.

Beräkning av Seveso-status och ICPE-klassificering

Reflex WMS automatiserar beräkningen av Seveso-statusen (industriella risker) och ICPE-klassificeringen (miljöskydd) för din anläggning. Så snart ett tröskelvärde överskrids (uppåt eller nedåt), informeras ansvarig chef omedelbart om att blockera eller auktorisera lagring av de nya farliga produkterna.